Anastasiya Ashitkova, frontwomen of AWOTT acrylic on paper 21 x 29,5 cm